โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเตรียมงาน โครงการปลูกป่าประชารัฐ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมเตรียมงาน โครงการปลูกป่าประชารัฐ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 563 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม1423 อาคารวิทยบริการ โดยมี คุณปริญญา ศรีแก้วดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

          โครงการดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ จำนวน6,000 ต้น  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นี้  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ทั้งนี้เพื่อเสริมภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน เยาวชนได้หวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ร่วมกัน

 

ข่าว/ภาพ-ปภาดา พลอยอิ่ม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา