โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเตรียมงาน โครงการปลูกป่าประชารัฐ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมเตรียมงาน โครงการปลูกป่าประชารัฐ


วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม1423 อาคารวิทยบริการ โดยมี คุณปริญญา ศรีแก้วดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

          โครงการดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ จำนวน6,000 ต้น  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นี้  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ทั้งนี้เพื่อเสริมภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน เยาวชนได้หวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ร่วมกัน

 

ข่าว/ภาพ-ปภาดา พลอยอิ่ม