โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “ราชมงคลวัยใสปลอดบุหรี่”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ “ราชมงคลวัยใสปลอดบุหรี่”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

World No Tobacco Day 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  ด้วยเหตุนี้  แผนกพยาบาล  ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และสโมสรนักศึกษา  จึงกำหนดจัดโครงการ “ราชมงคลวัยใสปลอดบุหรี่” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์  ทั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ จำนวน 450 คน  ได้รับทราบและตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่  พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเอง  หน่วยงาน  ชุมชน และสังคม  ปลูกฝังสร้างค่านิยมในการไม่สูบบุหรี่ ด้วยการเดินขบวนรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบและร่วมกันรณรงค์ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  และในปี2560 นี้   คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development) 

ภาพ- พชร แก้วเสมา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา