โลโก้เว็บไซต์ โครงการค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อน วัดป่าเขาน้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อน วัดป่าเขาน้อย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1519 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 เมษายน 2560  ที่ศาลาวัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร    ดร.ทินกร  ทาตระกูล   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อน “คุณธรรมนำสู่ปัญญา..ผู้ให้คือผู้ชนะ”  โดย  คุณแม่ชีสิตานัน  ใหญ่สูงเนิน (แม่ชีใหญ่) วัดป่าเขาน้อย ดำเนินการจัดโครงการ  และมีอาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นผู้ประสานงาน     ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว  ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  และว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุ้ย หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นำทีม อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์   อาจารย์ผู้สอนสาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์  เคมี ชีวะ)  อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษ  เป็นวิทยากรอบรมสอนหนังสือให้ความรู้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา  โรงเรียนสากเหล็ก  โรงเรียนพิจิตรวิทยาคม และโรงเรียนใกล้เคียง  ที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 100 คน   ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ตนเอง  อีกทั้งยังได้พบปะกลุ่มเพื่อนที่ดี  รู้จักบริหารเวลา มีเหตุผลในการตัดสินใจ  เกิดความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความ เติบโตเป็นคนดีมีความสามารถในการพัฒนาประเทศ ต่อไป  ซึ่งจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 – 28 เมษายน 2560

 

 ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา