โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 6518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศ ไทย ร่วมจัด “การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9” (The 9th Thailand Renewable Energy Community Conference : TREC - 9) ณ อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในพิธีเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับ โดย นายภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์  รองอธิการบดีด้านวิจัยและ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงาน โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิด โดย  นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของทุกภาคส่วน เช่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ กิจกรรมประกอบด้วย

-            บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาพลังงานสู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืน ...ทำอย่างพ่อ”  โดย คุณโจน  จันได  จากศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พันพรรณ  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

-           แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ชุมชนทั้ง 4 ภาค ดำเนินรายการโดย วิสูตร์ ยังพลขันธ์ พนักงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

-          เสวนาพิเศษ เรื่อง “วิกฤตปัญหา ดิน น้ำ ป่า พัฒนาอย่างไรให้ยั่งยืน”     โดย  คุณอำนาจ  ตินะมาตร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย  จ.พิษณุโลก คุณสำรวย  ผัดพล  ศูนย์โจ้โก้ เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน จ.น่าน  คุณณัฐพล  วิริยะภาม  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่  คุณสมาน  การินทา ร้านสมานแก๊สชีวมวล อ.เทิง จ.เชียงราย ดำเนินรายการโดย วิสูตร์ ยังพลขันธ์ พนักงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การนำเสนอบทความภาคบรรยาย แบ่งเป็น 3 ห้อง

                ห้องนำเสนอ 1 : ไฟฟ้าชุมชน / ความร้อนชุมชน

                ห้องนำเสนอ 2 : เชื้อเพลิงชุมชน / การประหยัดพลังงาน

                ห้องนำเสนอ 3 : นวัตกรรมพลังงานทดแทน / การจัดการพลังงานในชุมชน

จัดนิทรรศการจากเครือข่ายต่าง ๆ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านพลังงาน ณ ตำบลสันทราย  อำเภอพร้าว และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาเขตสลวง มีพิธีประกาศผลรางวัลและพิธีมอบธงแก่ผู้จัดงานครั้งที่ 10


ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส

ภาพ :  นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา