โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมการนำเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนการดำเนินงานงบพลางของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณาจารย์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมการนำเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนการดำเนินงานงบพลางของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤษภาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 พ.ค. 2567 เวลา 08.00 น. คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมการนำเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนการดำเนินงานงบพลางของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ยังมีความร่วมมือจาก ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ผศ.ดร.กันตภณ โล่นพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมเป็นคณะกรรมการในการนำเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนการดำเนินงานงบพลางของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา