โลโก้เว็บไซต์ การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ.2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษาและที่พักอาศัยอยู่ในหอพักที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูการประกอบกิจการหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักจากนายทะเบียนในการคุ้มครองดูแลหอผู้พักซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษา จึงเห็นสมควรให้มีการประการเกียรตฺคุณหอพักเอกชนประจำปี พ.ศ. 2567

 

เอกสารเพิ่มเติมคลิก!ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา