โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2567 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


        เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 742 อาคาร 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพื่อสร้างความเข้าใจในการออกปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ รวมถึงแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างการออกฝึก ให้เกิดประสิทธิภาพและแนวทางในการดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธฺ์ที่ดีต่อตัวนักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสถานที่ฝึกงานสร้างองค์ความรู้และทักษะการลงมือปฏิบิติจนเกิดเป็นความชำนาญในการออกไปสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคตต่อไป


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา