โลโก้เว็บไซต์ การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 และรับเกียรติบัตรเครือข่ายเจ้าภาพร่วม โดยความร่วมมือจากเครือข่ายเจ้าภาพร่วม  ได้แก่ มรภ.กำแพงเพชร มรภ.นครสวรรค์  มรภ.เพชรบูรณ์   มรภ.ลำปาง  มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.อุดรธานี  มรภ.เชียงใหม่  ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย  สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาการสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้ การจัดงานประชุมดังกล่าว เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้คณาจารย์นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรม ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา สร้างเครือข่ายงานวิจัย และนวัตกรรมกับสถาบันการศึกษาตลอดจนเครือข่ายวิชาชีพต่าง ๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา