โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ตุลาคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 540 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพร พัชรประกิติ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า “โครงกาพัฒนา ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมและกำลังคน สำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแหลงจากรถยนต์ ใช้แล้วด้วยกลไกบริษัทจัดการพลังงานร่วมกับบล็อกเชน” ต่อนายชื่นชอบ คงอุดม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) และคณะโดยโอกาสนีี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมนำเสนอด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่ตอบโจทย์การเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยมีแผนการจัดตั้งอุทยานเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนากำลังคน ที่สามารถเชื่อมโยงทุกห่วงโซ่อุปทานสอดรับกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา