โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์พัฒนาพันธุ์พืช สร้างฟาร์มเกษตรมาตรฐาน ผลิตโคนมรุ่นใหม่แบบยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จับมือ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์พัฒนาพันธุ์พืช สร้างฟาร์มเกษตรมาตรฐาน ผลิตโคนมรุ่นใหม่แบบยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2265 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา   ร่วมลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัดโดยนายธีระยุทธ  ฉายสว่างวงศ์  ประธานกรรมการ กลุ่ม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ในการร่วมกันศึกษาวิจัยและทดลองการผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากพืชเพื่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้เป็นเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์พัฒนาการทำฟาร์มโคนมและสร้างเกษตรโคนมรุ่นใหม่แบบยั่งยืน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการอบรมนักปฏิบัติการในโรงงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รศ.ดร.นำยุทธ อธิการบดีกล่าวว่า “การร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ครั้งนี้ มทร.ล้านนา ในฐานะสถาบันการศึกษาจะได้โอกาสร่วมกับกลุ่มสถานประกอบการในการวิจัยทดลองการผลิตพืช และการใช้ผลผลิตพืช ได้แก่ ฟักทอง และข้าวโพดหวาน เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งสายพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี ตรงตามความต้องการของบริษัท เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มพัฒนาโครงการการเลี้ยงโคนมและการทำฟาร์มโคนมมาตรฐาน เน้นการฝึกนักศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคนมเพื่อเป็นอาชีพที่ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและทำงานจริง ไม่ว่าจะเป็นการอบรมนักปฏิบัติการในโรงงานและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย โดยเน้นการพัฒนาเทคนิค วิธี และสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดยจะมีระยะเวลาดำเนินการร่วมกันเป็นเวลา  5  ปีซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเขตพื้นที่ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรแล้วจึงขยายผลพัฒนาต่อไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป”

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา