โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1495 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ ในงาน “MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market” ณ กาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในโอกาสนี้ ผศ.ญาณิญา โกมลสิริโชค อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเจ้าของแบรนด์ CooPure ผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับองค์ความรู้ด้านการพัฒนา นวัตกรรม ยกระดับวิสาหกิจชุมชน สู่การเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป พร้อมจัดโต๊ะบริการให้คำปรึกษาเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการและการสร้างช่องทางทางการตลาด ในกิจกรรม Think & Match จับคู่ความคิดสร้างสรรค์ ณ หออินทรีย์ กาดจริงใจมาร์เก็ต 

 

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คลินิกเทคโนโลยี, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนผ้าทอไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มผ้าทอไทลื้อย้อมห้อมบ้านหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจากโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทย์ วิสาหกิจชุมชนฮักน้ำจาง และกลุ่มฮักกรีน บ้านนากว้างกิ่ว ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จำงหวัดลำปาง ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในงานแสดงผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่เชิงพาณิชย์ “MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market” ณ ลานกิจกรรม กาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะงานฝีมือ R U ready กิจกรรมที่ 1 Workshop การลงยาสีบนตัวเรือนเครื่องประดับ และ กิจกรรมที่ 2 Workshop DIY สมุดทำมือเย็บญี่ปุ่น เวลา 9.00 น. และ 11.00 น. ตามลำดับ

 

ข้อมูล กลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส, เกรียงไกร ศรีประเสริฐ, อภิญญา ไชยวงค์, fb-STI OTOP by MHESIfb-ฮักกรีน Hug Green
เรียบเรียง อภิญญา ไชยวงค์, รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา