โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 995 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 มทร.ล้านนา น่าน โดย นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยจังหวัดน่านจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน มี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (International Anti-Corruption Day) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม
     เนื่องด้วยทางกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ป.ป.ช สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไกการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง รัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างยั่งยืน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ทุจริต (CPI) สูงขึ้นอีกด้วย
     สำหรับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมริดา ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลยกเรื่องการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้เป็น “วาระแห่งชาติ” สร้างกลไกการแก้ปัญหา ติดตามนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโทษตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้นว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีอิทธิพลในสังคม รัฐบาลจะไม่ลดละ เพื่อขจัดการทุจริตให้หมดสิ้นไป โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณต้องระมัดระวังให้มากที่สุด
     ในส่วนของจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า สำหรับทางจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้เชิญหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าทางจังหวัดน่านจะไม่ทนต่อการคอร์รัปชัน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการมอบรางวัลหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรม (ITA) ระดับ AA (ดีมาก) ของจังหวัดน่านจำนวน 16 หน่วงงาน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินในระดับ A ขึ้นไป ซึ่งรวมกับระดับ AA แล้ว 81 หน่วยงาน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต้นของภาคเหนือและเป็นสิ่งที่ยืนยันเจตนารมณ์ของจังหวัดน่านว่าจะช่วยกันเน้นย้ำในเรื่องของการคอร์รัปชันให้หมดไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา