โลโก้เว็บไซต์ บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Concept proposal ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Concept proposal ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 5585 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) 

กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)

บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566

 

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มหาิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้รับการพิจารณาเบื้องต้น เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่มูลค่าเชิงพานิชย์" หัวหน้าโครงการ ดร.ภาสินี ศิริประภา อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามประกาศของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย Local Enterprises ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” 


รายละเอียดเพ่ิมเติม ดูได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11628ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา