โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีนำยุทธ ย้ำนักศึกษาเรียนจบต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพสร้างมาตรฐานอาชีพสนองตอบความต้องการผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อธิการบดีนำยุทธ ย้ำนักศึกษาเรียนจบต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพสร้างมาตรฐานอาชีพสนองตอบความต้องการผู้ประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1491 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนาร่วมบรรยายพิเศษภายในงานเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ " ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)(สคช.)เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคลากรในอาชีพ เข้าสู่ระบบการทดสอบและประเมินมาตรฐาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559  โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง หรือ ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สถาบันไทย- เยอรมัน สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย บริษัท เฮลท์ล้านนา สปา จำกัด สถาบันผ้าทอหริภุญชัย โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในอาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ แมคคาทรอนิกส์ บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ โลจิสติกส์ การให้บริการสปา การท่องเที่ยวโรงแรม อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ซึ่งมีคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในอาชีพอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก 

 

รศ.ดร.นำยุทธ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคการศึกษากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการเข้ารับการประเมินของนักเรียนนักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคลากรในอาชีพ เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในอาชีพ ได้หันมาสนใจถึงคุณวุฒิวิชาชีพ และเข้ามาขอรับการประเมินและการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพต่อไป”

ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้ร่วมบรรยายพิเศษในส่วนของภาคการศึกษาที่มีส่วนในการสนัสนุนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงในส่วนของภาคการศึกษาในการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มทักษะวิชาชีพในการเรียนด้วย และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้มีทักษะในการทำงานได้จริง ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องอาศัยความมือและมีกลไกสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและกำลังเข้าสู่การทำงาน กลุ่มบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพที่มีมาตรฐานอาชีพรองรับ และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปคัดเลือกพนักงานใหม่และใช้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเดิมในหน่วยงานได้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา