โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยายให้ความรู้เรื่อง การนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมัน(ระบบไพโรไลซีส) ให้กับ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยายให้ความรู้เรื่อง การนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมัน(ระบบไพโรไลซีส) ให้กับ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ตุลาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 643 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์พงษ์  เสนาบุตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์อมรรัตน์  ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในโครงการ "จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมัน(ระบบไพโรไลซีส)" โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันไพโรไลซิสจากขยะ โดยน้ำมันไพโรไลซิสนี้สามารถแปรรูปขยะพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมันในอัตราการแปรรูป 500 ลิตรต่อขยะ 1 ตัน ซึ่งน้ำมันไพโรไลซิสจากขยะพลาสติกนี้สามารถใช้ทดแทนน้ำมันเตาและดีเซลรอบต่ำได้เป็นอย่างดี ยังจะส่งผลให้ประชาชนสามารถลดต้นทุนทางด้านการเกษตรจากการแปรรูปขยะ
                    สำหรับการบรรยายในโครงการ "จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมัน(ระบบไพโรไลซีส)" นี้ ได้ดำเนินการร่วมกันระหว่างคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง ซึ่งคาดการว่าในอนาคต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จะได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน สังคมต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา