โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม  การสนทนา การขอหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม การสนทนา การขอหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3445 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม  การสนทนา การขอหรือให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังคม

ในสองประเด็นดังนี้

  1. แบบสอบถามข้อมูลเรื่องที่ นิสิต นักศึกษา ได้สนทนาหรือขอคำปรึกษาจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรืออาจารย์

นักศึกษาClick   https://forms.gle/7KcGNnwTKkFhnXmi6

  1. แบบสอบถามข้อมูลเรื่องที่บิดา มารดา ได้สนทนาหรือให้คำปรึกษากับบุตรธิดาที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา  (ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีบุตรธิดาหลายคน ขอความกรุณาให้ข้อมูลของบุตรหรือธิดาหนึ่งคน)

ผู้ปกครองClick https://forms.gle/tbajXAh5hdEDd38q6

เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมความคิดเห็น และนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา