โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 936 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2559 ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี โดยมี พระสุเมศ สุเมโธ และ พระวิทยากรจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ทำการฝึกนั่งสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน 44 การสนทนาธรรม ในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติธรรม ยังมีกิจกรรม ทอดผ้าป่าความดี ตัดความชั่ว และ การปฏิญาณตนเป็นคนดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมี ศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม จำนวน 263 คน 
กิจกรรมดังกล่าว ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินงานจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระวิริยะอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศ พระปรีชาสามารถด้านต่างๆมากมายที่ทรงตรากตรำ พระวรกาย จนบังเกิดประโยชน์สุขต่ออาณาประชาราษฎร์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ฝึกฝนการปฏิบัติธรรม มีความรู้การปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิต อันจะส่งผลให้เกิดสมาธิ สติ และ ปัญญา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นผลให้เกิดการพัฒนาคนและสังคมที่เกื้อกูลธรรม อีกทั้ง ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคลองตามนโยบาย 3D ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเก่ง ดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่ม
ภาพ – ศิริลักษณ์ เสน่าหา / สุภภณ พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา