โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 611 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีนายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นประธาน พร้อมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาจำนวน 24 คน และคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจำนวน 26 คน (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
     ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการศึกษาระบบการบริหารงานองค์กรและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรเพื่อสร้างการรับรู้ รับทราบ ตลอดจนทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

(Cr.สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา