โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษาน่าน จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ (หนังสือภายในและหนังสือภายนอก) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กองการศึกษาน่าน จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ (หนังสือภายในและหนังสือภายนอก) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 645 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. กองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ (หนังสือภายในและหนังสือภายนอก) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม จำนวน 25 คน ณ ห้องเอื้องจำปา อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายพัสกร พอใจ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดน่าน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดน่าน เป็นวิทยากร
      ด้วยกองการศึกษาน่าน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร จึงได้จัดทำโครงการการนี้ขึ้น จากมติที่ประชุมของกองการศึกษาน่าน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
       โดยโครงการนี้ นางณปภัช พันธุ์แก้ว  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยอธิการบดี น่าน กล่าวเปิดโครงการ ความว่า “การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ได้จัดขึ้นตามแผนการจัดการความรู้ ของกองการศึกษาน่าน และดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการความรู้ ในกระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Knowledge Sharing) ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ที่แต่ละคนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่อง การเขียนหนังสือราชการ”

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา