โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ให้เกียรติเป็นประธานพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมี นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวคำรายงาน
          จากนั้นเป็นการเสวนาแนะนำและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน และรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน และการแนะนำข้อมูลการให้บริการด้านสารสนเทศในหมหาวิทยาลัยฯ โดย ว่าที่ร้อยตรีพิภพ อินต๊ะภา หัวหน้างานวิทยบริการ และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน โดย นางสาวโสภาวรรณ พรหมจักร หัวหน้างานวิชาการ กองการศึกษาน่าน รวมถึงการแนะนำข้อมูลจากงานกิจการนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา
          ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ความว่า “กระผมมีความรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันนี้ และขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าสู่สถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้ จากโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน จนมาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปีนี้เป็นปีที่ 85 นับตั้งแต่วันก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2481 จึงถือได้ว่า นักศึกษาใหม่ทุกคนในที่นี้ เป็นนักศึกษารุ่นที่ 85
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีหลักการเช่นเดียวกับการศึกษาทุกระดับ คือ การพัฒนาระบบองค์รวมแห่งการดำเนินชีวิตของคน ให้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. พุทธิพิสัยหรือปัญญา จากที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยเข้าใจ ให้รู้ให้เข้าใจ 2. ทักษะพิสัยหรือพฤติกรรม จากที่ทำไม่เป็น ให้ทำเป็นและทำถูกต้อง และ 3. จิตพิสัยหรือจิตใจ จากที่ทัศนคติเชิงลบ ให้เป็นทัศนคติเชิงบวก
          เมื่อนักศึกษามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทุกคนจะต้องตักตวงความรู้ และตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะศึกษาด้วยความมานะพยายาม อีกทั้ง ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและมนุษยสัมพันธ์ด้วย ให้สมดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน”
          ซึ่งการปฐมนิเทศนักศึกษาในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กฎระเบียบวินัยต่าง ๆ เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสามารถปรับตัวเองให้มีความสุขกับเพื่อนใหม่ สังคมใหม่
          ทั้งนี้ กระผมขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคน จงประสบความสำเร็จในการศึกษา มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี สม่ำเสมอ มีมิตรอันเป็นที่รัก และมีความสุขทุกขณะในช่วงชีวิตที่ได้เล่าเรียนในมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติแห่งนี้”

ภาพ : ชมรมถ่ายภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา