โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “เติมฝัน ปันสุข บ้านเลอผาโด้” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ “เติมฝัน ปันสุข บ้านเลอผาโด้”

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 794 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   นำโดย ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง  พร้อมด้วย คณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา จัดโครงการ  “เติมฝัน ปนสุข” เลอผาโด้  ระดมกำลังจิตอาสา  สร้างห้องน้ำให้ชาวบ้าน จำนวน 5 ครัวเรือน  เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุข

ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง ได้รับการประสานงานจาก ครูชาติชาญ มั่นคงเจริญ  ครูศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง”  บ้านเลอผาโด้  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ต้าน  อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  บอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ ในชีวิตความเป็นอยู่ของ คนในชุมชนบ้านเลอผาโด้  ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่ราบสูง  ในถิ่นทุรกดันดาร  และขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก      ด้วยเหตุนี้  สาขาศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จึงจัดโครงการ  “เติมฝัน ปันสุข” เลอผาโด้  ระหว่างวันที่ 12 – 13  มีนาคม  2559  โดยการนำสิ่งของ อาทิ  เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  รองเท้า  ถุงเท้า ซึ่งบางส่วนได้รับการบริจาคจากคณาจารย์ พนักงาน  นักศึกษาและศิษย์เก่า   พร้อมทั้ง อุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา  ตุ๊กตา  ขนม  และอุปกรณ์ก่อสร้าง  ไปมอบให้   มีการแนะนำให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องการเลี้ยงไก่  และการเลี้ยงสุกรกับชาวบ้านผู้สนใจ   อีกทั้ง  ยังร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างหอพระไว้บริเวณเสาธงชาติ  เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้ง สร้างห้องน้ำให้กับชาวบ้าน จำนวน  5  ห้อง  ใน 5 ครัวเรือน  เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  เพื่อปราศจากและห่างไกลจากเชื้อโรคต่าง ๆ  โดยการจัดโครงการครั้งนี้  เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จึงของหน่วยงานหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ สร้างความสุข เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านในชุมชน บ้านเลอผาโด้  ตำบลแม่ต้าน  อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ขอบคุณภาพจากทีมงาน   โครงการ  “เติมฝัน ปันสุข” เลอผาโด้ 

ปภาดา  – รายงาน

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา