โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา เปิดรับนักเรียน-นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เรียนฟรี !! พร้อมรับค่าครองชีพตลอดหลักสูตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา เปิดรับนักเรียน-นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เรียนฟรี !! พร้อมรับค่าครองชีพตลอดหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 9340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ ม.3 ม.6 และ ปวช.3 หรือ เทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส(ตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.) เพื่อรับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ในสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตร ปวช.3 ปี) สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (หลักสูตร ปวส.ต่อเนื่อง 2 ปี) และ สาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (หลักสูตร ปวส.ต่อเนื่อง 2 ปี) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร พร้อมทั้งได้รับค่าครองชีพเดือนละ 6,500 บาท (ระดับ ปวช.) และ 7,500 บาท (ระดับ ปวส.) ตลอดหลักสูตร  

      สำหรับ“ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิต และสามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคมชุมชน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรม S-Curve  และ New  S-Curve ต่อไป

     ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่าน QR code หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน โทร.087-1786675 ,อาจารย์วัชรพงศ์ โพธา โทร.081-1639834 และ งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โทร.082-7086800ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา