โลโก้เว็บไซต์ รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 มกราคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะนักวิจัยและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง (ชนกาธิเบศรดำริ) จังหวัดเชียงใหม่  โดยการประชุมครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  แซ่เตีย  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ร่วมการประชุมพร้อมกับ ดร.อัญชัญ  ชมภูพวง  หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง และคณะทำงาน โดยโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงปี 2564 และแผนการดำเนินงานและความร่วมมือทางวิชาการ/งานวิจัยสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งในที่ประชุมยังได้หารือการจัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่สำนักงานโครงการหลวงแม่เหียะสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้และลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าในการให้คำปรึกษาและควบคุมการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง (ชนกาธิเบศรดำริ) ร้าน Outlet โครงการหลวงเชียงใหม่ และอาคารโรงงานชีวภัณฑ์โครงการหลวง

                 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพ โดยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมแก่ราษฎรทดแทนการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดทำแปลงสาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ และส่งเสริมอาชีพภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคน และชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา การอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ เมื่อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านแม่แฮ ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพของประชากรชาวเขาหมู่บ้านแม่แฮ และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมให้ปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นและแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮมุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรใน การเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) มาตรฐานMcDonald G.A.P.และส่งเสริมการปลูกไม้ผล กาแฟสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา