โลโก้เว็บไซต์ งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 940 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  18 สิงหาคม  2559 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิด กิจกรรม เปิดรั้วราชมงคลล้านนา  งานสัปดาห์วิทยาลัยศาสตร์ ประจำปี 2559   Open House..Open Opportunity  Green Agriculture – Green University   “โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก วัตถุประสงค์ในการจัดงาน   เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"   อีกทั้ง  การจัดงานดังกล่าว  ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ  ที่มุ่งเน้นตามนโยบายในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วยนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัย นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) การแข่งขันทักษะของนักเรียน นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เยี่ยมชมกิจกรรมโรงสีข้าว มทร.ล้านนา พิษณุโลก เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกแตงเทศ (เมล่อน) และฟาร์ม Organic Community กิจกรรมของชาวบ้านชุมชนตำบลบ้านกร่าง   แข่งขันการอาหารคาวพื้นบ้านของหวานพื้นเมือง  การประกวดไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว และไก่พื้นเมืองอื่นๆ การแข่งขันจับปลา การแข่งขันจับหมู    และการแข่งขันทักษะขับรถแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ถอยหลัง

          โดยมีคณะครู  นักเรียน  นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง  ประชาชนผู้สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก     

          ทั้งนี้  เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผลงานวิชาการ  งานวิจัย งานบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ฯ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลกและเขตใกล้เคียง   อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะให้แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการให้บริการวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา