โลโก้เว็บไซต์ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม   ประจำปี 2564  สาขามนุษยศาสตร์  ประเภทบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม   ประจำปี 2564  สาขามนุษยศาสตร์  ประเภทบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 สิงหาคม 2564 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 962 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางสุทินา พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม   ประจำปี 2564  สาขามนุษยศาสตร์  ประเภทบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา  จากสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม    ณ ห้องประชุมสิริราชภัฎ สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

ขอบคุณภาพจาก สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา