โลโก้เว็บไซต์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เห็ดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และการขอเลขสารระบบ (อย.)” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เห็ดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และการขอเลขสารระบบ (อย.)”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564 โดย ปัณณวิช คำรอด จำนวนผู้เข้าชม 67 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาชุมชนที่ยังยืน  ทีมงานคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เห็ดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และการขอเลขสารระบบ (อย.)” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสร้างอาชีพชุมชน เพื่อการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรของชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)” วันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

มีการฝึกอบรมหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า สู่อาหารเพื่ออนาคต, การเตรียมวัตถุดิบเห็ดสำหรับการทำผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว, การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งเห็ด, การผลิตขนมขบเคี้ยวอัดแท่งจากเห็ด และขั้นตอนการขอเลขสารระบบ (อย.)  เพื่อให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปทั้งขนมขบเคี้ยวจากเห็ด พุดดิ้งเห็ดเพื่อสุขภาพ ที่ได้จากการสร้างนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

 

ผู้ให้ข้อมูล ผศ.ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา