โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดปลากดคัง ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดปลากดคัง ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 550 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

"การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดปลากดคัง"

          ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ (น่าน) ในบริบทการผลิตปลากดคังในกระชัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของชุมชนระดับฐานราก ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา