โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเคารพธงชาติ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมเคารพธงชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มกราคม 2564 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 4110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 มกราคม 2564  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  นำข้าราชการ และพนักงาน  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดีทุกเช้าวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก ในเวลา 08.00 น. ตามนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา