โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กรกฎาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมสาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมโครงการประกวดแข่งขันทักษาะทางสถาปัตยกรรม เพื่อกระตุ้นความนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาและเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเตรีมมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในการแข่งขัน และเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม จากการจัดการแข่งขัน ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานและใบสมัคร ณ ห้อง 305 อาคาร เอส 2 มทร.ล้านนา หรือส่งพัสดุแบบลงทะเบียน ถึง หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โดยนับเวลาพัสดุถึง หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่เกินเวลา 16.30 น. วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

- ประกาศผลรอบคัดเลือกผลงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยการตัดสินจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการจากกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาทาง https://www.facebook.com/Prearchcisat/ เวลา 16:30 น.

- การแข่งขันรอบ Workshop วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาล้านนา) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ ผูู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และทีมแข่งขันต้องสังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม อ.กอปพร นุกูลคาม (086-2060666) อ.วีระศักดิ์ สวนจันทร์ (081-5333034)https://www.facebook.com/Prearchcisat/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา