โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (Site visit) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (Site visit)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวอาภรณ์ นากุ จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  23  มิถุนายน 2563 หหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก   ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562   ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย

1.  ผศ.ดร.ภานุ  บูรณจารุกร          (ประธานกรรมการ)  

2. ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน          (กรรมการ)

3. อาจารย์ลัดดาวัลย์  หวังเจริญ     (กรรมการ)

4. ดร.โสภณา  สำราญ                 (เลขานุการ)

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 2 เขตพื้นที่ เข้าร่วมรับการประเมินผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนำผลจากการดำเนินงานมาพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนต่อไป

 






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา