โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (Site visit) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (Site visit)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวอาภรณ์ นากุ จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  18  มิถุนายน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562   ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย

1.  รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม     (ประธานกรรมการ)  

2. ดร.ยรรยง   เฉลิมแสน      (กรรมการ)

3. ดร.ประเทียบ  พรมสีนอง   (กรรมการ)

4. ดร.โสภณา  สำราญ         (เลขานุการ)

    โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 4 เขตพื้นที่ เข้าร่วมรับการประเมินผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนำผลจากการดำเนินงานมาพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา