โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (Site visit) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (Site visit)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวอาภรณ์ นากุ จำนวนผู้เข้าชม 319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย

1.ดร.ณฐวุฒ  พยัฆคิน (ประธานกรรมการ)

2.ดร.ประเทียบ  พรมสีนอง (กรรมการ)

3.ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ (กรรมการ)

4.ดร.โสภณา  สำราญ (เลขานุการ)

  โดยมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 2 เขตพื้นที่เข้าร่วมรับการประเมินผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนำผลจากการดำเนินงานมาพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา