โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์เข้าบันทึกข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญชวน...อาจารย์เข้าบันทึกข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤษภาคม 2563 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 2059 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๒ โดยทางมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนั้น

    เพื่อให้การกำกับติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงภาคการศึกษา ฤดูร้อน/๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ ทุกท่าน ดำเนินการบันทึกข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์ที่ช่องทางเว็บไซต์ระบบทะเบียนกลาง https://regis.rmutl.ac.th/teacher เมนู “ประเมินการสอน ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒” โดยสามารถประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

บันทึกข้อมูลได้ที่ : https://regis.rmutl.ac.th/teacher  เมนู “ประเมินการสอน ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒”
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๖๒๔ กลุ่มงานบริการการศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา