โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย Hands On ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย Hands On ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 เมษายน 2563 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 7691 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มทร.ล้านนา ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัย Hands On ประจำปี 2563 ภายใต้ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา ประเมิน ข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ จำนวนทุน และงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี้

จำนวน 22 ทุน งบประมาณ 770,000 บาท

ตรวจสอบรายชื่อ Click

มิติคณะ

ลำดั คณะ / สังกัด จำนวน (ทุน) งบประมาณ (บาท)
1      บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 210,000
2      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 245,000
3      วิศวกรรมศาสตร์ 6 210,000
4      ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 35,000
5      วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 1 35,000
6      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 1 35,000
  รวม 22 770,000

มิติพื้นที่

ลำดับ พื้นที่ / สังกัด จำนวน (ทุน) งบประมาณ (บาท)
1
  • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (คณะส่วนกลาง)
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
5 175,000
2      มทร.ล้านนา เชียงราย 3 105,000
3      มทร.ล้านนา ลำปาง 3 105,000
4      มทร.ล้านนา น่าน 3 105,000
5      มทร.ล้านนา พิษณุโลก 3 105,000
6      มทร.ล้านนา ตาก 4 140,000
7      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 1 35,000
  รวม 22 770,000

ให้นักวิจัยที่ได้รับทุน เตรียมดำเนินการ ดังนี้

  1. ปรับแก้ไข ข้อเสนอโครงการ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ (สวพ. ส่งข้อเสนอแนะให้นักวิจัยทางอีเมล์)
  2. ติดต่อ เจ้าหน้าที่วิจัย ประจำคณะ / พื้นที่ / สังกัด เพื่อลงนามสัญญารับทุน (พร้อมแนบข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไข)
  3. จัดทำเอกสาร บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวด พร้อมแนบเอกสาร วจ.1 และแผนการใช้เงิน

เอกสาร download


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ทำสัญญารับทุน/ รายงานความก้าวหน้า/ ปิดโครงการ โทร. 1014, 1017
  • สอบถามข้อมูลทั่วไป โทร. 1006


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา