โลโก้เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการ มทร.ล้านนา มอบเงินสนับสนุนกลุ่มครูราชมงคลล้านนาต้าน COVID - 19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการ มทร.ล้านนา มอบเงินสนับสนุนกลุ่มครูราชมงคลล้านนาต้าน COVID - 19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 เมษายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันที่ 3 เมษายน 2563 อาจารย์ดำรง ธรรมไชย ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัด มอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่มพลัง "ครูราชมงคลล้านนาต้าน COVID - 19" จำนวน 10,000 บาท โดยมี ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี กรรมการกลุ่มพลัง "ครูราชมงคลล้านนาต้าน COVID- 9" เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำเข้าสมทบทุนในการจัดหาวัสดุสำหรับการสร้างกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายและจัดหาหน้ากากป้องกัน COVIT-19 มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยอันอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือจากการติดเชื้ออื่นๆ ในโรงพยาบาลประจำอำเภอทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลอื่นๆตามที่ได้รับการร้องขอ 
   สำหรับกลุ่มพลัง "ครูราชมงคลล้านนาต้าน COVID - 19" ก่อเกิดจากการร่วมตัวของคณาจารย์ มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการรวมถึงศิษย์เก่า ที่ได้นำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ทางด้านการออกแบบ มาประยุกต์ใช้ออกแบบ จัดทำ และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์  โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ที่หลอมรวมองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติ ภายใต้บริบทของการทำงานแบบจิตอาสาที่มุ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นภาวะวิฤติจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคสมทบทุนในกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-530-4469 หรือ 089-936-5504 

Cr.ภาพถ่าย FB : @KriangkraiTharnphornsriออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา