โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3708 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                                                         ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน

    เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

                  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่   2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019) COVID-19  มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยาวนาน ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่   2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2 ) การกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในกรป้องกันและเผยแพร่การระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่  2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019  (COVID-19) สำหรับบุคลากรในสังกัดและพึงปฏิบัติดังนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา