โลโก้เว็บไซต์ วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มีนาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1915 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 มีนาคม  2563   นายแมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย   เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี  2563   ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อปวงชนชาวไทยและทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน  ซึ่งตามมติ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ในการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี  เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แนะแนวอาชีพ และแข่งขันฝีมือแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถานในวันที่ 2  เดือนมีนาค ม พ.ศ.2513  ทางสำนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยได้จัดนิทรรศการให้ ผู้มาร่วมพิธี และประชาชนโดนทั่วไป ได้ชมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยด้วย

 

ขอบคุณภาจาก  อ.ศุภชัย  ชุมนุมวัฒน์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา