โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 4158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดทำ “วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม –  เมษายน 2563 ) ฉบับที่ 2 ( พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 ) และฉบับที่ 3 ( กันยายน – ธันวาคม 2563 ) ตั้งแต่บัดนี้ โดยบทความที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์จะได้รับเงินรางวัลและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ http://fms.vru.ac.th/Journal_Management/ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ management@vru.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 0 2909 1571 – 2

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา