โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มกราคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 8608 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ในมาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และอาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2562 ข้อ 9 โดยมีมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา จึงขอประกาศขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ซึ่งประกอบด้วย

1.ประกาศกำหนดการและขั้นตอน (download)

2.ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (download)

3.ประกาศรับสมัครตำแหน่งอธิการบดี (download)

4.ข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี (download) 

5.ข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 2 (download)

6.ใบสมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งอธิการบดี แบบ สอ.001 (download)

7.ประวัติคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัคร แบบ สอ.002 (download)

8.แบบเสนอรายชื่อตำแหน่งอธิการบดี แบบ สอ.003 (download)

9.ประวัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ แบบ สอ.004 (download)

(download เอกสารทั้งหมด)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา