โลโก้เว็บไซต์ สารจากประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สารจากประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5075 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ทันทีที่พวกเราได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ม.44 ซึ่งพวกเราหลายคนเคยเป็นคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย ม.44 มาแล้วเช่นกัน พวกเราตั้งใจจะคืนอำนาจให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยได้เร่งรัดการทำภารกิจหลัก กล่าวคือ การสรรหาและเลือกคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาใหม่ให้เร็วที่สุด ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมี 6 องค์ประกอบ จำนวน 29 คน ได้แก่ (1) นายกสภามหาวิทยาลัย (2) อธิการบดี (3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 6 คนซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน            (ซึ่งตามข้อบังคับใหม่จะมาจากรองอธิการบดี 2 คน คณบดี 2 คน ผอ.สำนัก/สถาบัน 2 คน (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 6 คนซึ่งเลือกจากจากคณาจารย์และข้าราชการฯ ที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (4) และองค์ประกอบที่ (6)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 14 คน

               พวกเราเริ่มจากการสรรหาคณบดีคณะ/วิทยาลัย จำนวน 5 คน จากนั้นได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน อีก 5 คน เพื่อเตรียมไว้สำหรับการเลือกกรรมการการตาม (4) ต่อมาได้จัดให้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 6 คน ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจำนวน 1 คน ในการดำเนินการที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนหลังที่ควรจะเป็น เช่น เลือกตามลำดับ จากคณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน ผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ จากนี้ไป เราจะดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เหลือ คือ อธิการบดี ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเรียบร้อยแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยจะตั้งคณะกรรมการสรรหาประมาณปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เมื่อได้อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน ซึ่งโดยความตั้งใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง 3 กลุ่มนี้จะดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปพร้อมกัน เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อใดแล้ว จะรีบประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยให้เร็วที่สุด เพื่อแต่งตั้งรองอธิการบดีของอธิการบดีคนใหม่ และเมื่อได้รองอธิการบดีใหม่แล้ว รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันแต่ละกลุ่มจะเลือกกันเองให้ได้กลุ่มละ 2 คน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหารตามองค์ประกอบที่ (4)  ซึ่งจะทำให้เรามีกรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ 29 คน คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยจะสิ้นสภาพในวันนั้น และโดยคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่หมดความจำเป็น คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัย จะต้องมีหนังสือแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอคืนอำนาจตาม ม.44 และในวันรุ่งขึ้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชุดใหม่ ก็จะเข้าดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ ผมจึงขอความร่วมมือจาก คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่าน ช่วยกันดำเนินการสรรหาคนดี คนเก่ง คนมีความสามารถ มาเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยของเราด้วยครับ

          ส่วนภารกิจอื่นๆ พวกเราก็ได้ดำเนินการตามภาระหน้าที่สภามหาวิทยาลัยตามปกติ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น ด้านบุคลากร ได้อนุมัติกรอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสรรหาและบรรจุอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในปีที่แล้วจำนวน 90 อัตรา สำหรับปี 2563 ที่จะถึงนี้ก็จะดำเนินการสรรหาและบรรจุอีก 36 อัตรา ในขณะเดียวกัน ก็เล็งเห็นความสำคัญของการเจริญก้าวหน้าตามสายงาน (career path) ของสายสนับสนุน โดยได้เปิดโอกาสขยายสายงานให้ขึ้นเป็น ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการได้ตามศักยภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมา กบม. ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วดังนี้ ระดับชำนาญการ จำนวน 26 ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง และระดับผู้อำนวยการกอง จำนวน 7 ตำแหน่ง

          ในโอกาสที่จะถึงวันขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จงดลบันดาลให้คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ พร้อมครอบครัวทุกคนประสบแต่โชคดี ถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติ และถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทุกประการเทอญ

 

 

 

                                                             นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์

                               ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                                               2  มกราคม  2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา