โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา   มทร.ล้านนา พิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 ธันวาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1480 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23  ธันวาคม  2562  ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)   โรงเรียนบ้านแก่งบ้านยางป่าคาย โรงเรียนวัดนาขาม   โรงเรียนวัดน้ำคบ     ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3  จำนวน  58  คน  ในกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา   หลักสูตรวิชาชีพด้านการเกษตร   โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  เป็นวิทยากรและบรรยายให้ความรู้   เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางและข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อ หรือประกอบวิชาชีพ ตามความถนัดและสนใจของตนเอง  เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ของสถานที่จริง

 

ปภาดา พลอยอิ่ม –  รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา