โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 ธันวาคม 2562 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2843 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 : The 21st National Graduate Research Conference (21st NGRCC)

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาสู่สาธารณชน ร่วมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย  ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทาง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.kku.ac.th/grc/ หรือ ติดต่อ คุณพาณิภัค  พระชัย โทรศัพท์ 043 202 420 ต่อ 42421

 

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา