โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 3293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation”  ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 “จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน” ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และกลุ่มเกษตรกร โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธาน กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน
     สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้นำผลการดำเนินงานบริการวิชาการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยบ่อทอง (การเพาะเลี้ยงด้วงกว่าง) หมู่ที่ 10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารในโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา มาจัดแสดงได้แก่ ไส้อั่วคั่วกลิ้ง เยลลี่กัมมี่รสน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์ไซรัปมะไฟจีน ผลิตภัณฑ์ผลโรยข้าวเห็ดหอม คุกกี้ข้าวไรซ์เบอรรี่ รสผัดไทย ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบเชิงสาธิต การจัดนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ นิทรรศการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ นิทรรศการจากองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร การประชุมและเสวนาวิชาการการจัดประกวดพันธุ์ไม้ และปลาสวยงาม

ข่าว/ภาพ : หนึ่งฤทัย  แสงใส/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา