โลโก้เว็บไซต์ การประชุมโครงการวิจัยภายใต้ ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา  มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมโครงการวิจัยภายใต้ ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1086 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 ตุลาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.สุรพล ใจวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ  พร้อมทั้ง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายในงานการประชุมโครงการวิจัยภายใต้ ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดขึ้น  โดยมี  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร   คณาจารย์  และ พนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุม  16209  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  ทั้งนี้  เพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัย  ให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศชาติและนานาชาติ  ต่อไป

 

ภาพ- อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม  

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา