โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการ GSB Innovation Club กิจกรรม Smart Start Idea by GSB ประจำเดือนกันยายน 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการ GSB Innovation Club กิจกรรม Smart Start Idea by GSB ประจำเดือนกันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 ตุลาคม  2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์คณะกรรมการดำเนินงาน  ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการ GSB Innovation Club กิจกรรม Smart Start Idea by GSB ประจำเดือนกันยายน 2562

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม กระป๋องพร้อมปลูก โดย นางสาวศิริลักษณ์ ปานพุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท  ได้แก่ ทีม Common mushroom โดย นางสาววิยะดา พรหมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท  ได้แก่ ทีม nature bucket โดย นายพัลลภ ศรีสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่  ทีม Prudsapak โดย นาย พฤศภักร์ แก้วเหล็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทีม โต้รุ่ง โดย นางสาววิภาดา คำแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้  ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้แสดงความคิดเชิงธุรกิจ และฝึกฝนให้เป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออกเชิงความคิดที่สร้างสรรค์

 

โดยขอเชิญชวน นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ได้ในทุกๆเดือน  ค่ะ

 

ข่าว/ภาพ- ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา