โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี 2562    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กันยายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1058 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 กันยายน  2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมดำเนินงานสนับสนุนอาหารว่างและจัดแสดงนิทรรศการ  ภายในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี 2562   โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  จัดขึ้น  ณ  หอประชุมบึงราชนก  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก   ภายในงานดังกล่าว ทีมงานงานประชาสัมพันธ์   กองบริหารทรัพยากร ร่วมกิจกรรม โดยนำน้ำดื่ม (ราชมงคลล้านนา)  จำนวน  430  ขวด    ผลไม้ลองกอง  20  กิโลกรัม   และขนมแซนวิช  จำนวน  500 ชิ้น  (ผศ.จุฑามาศ  ถิระสาโรช ร่วมสนับสนุนด้านการจัดทำขนมแซนวิช)   มอบให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  1,000  คน   อีกทั้ง ทีมงานงานส่งเสริมกิจการนักศึกษา  กองการศึกษา  ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ครั้งนี้

          ด้วย องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากลและขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล และประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)  ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามกฎระเบียบของสังคม จึงได้ดำเนินการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา