โลโก้เว็บไซต์ งานการประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7  “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤตการเกษตรไทย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานการประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤตการเกษตรไทย”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 สิงหาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 415 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดงานการประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7  “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤตการเกษตรไทย” ระหว่างวันที่  6 – 8 สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุม  16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ  นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8  กรมวิชาการเกษตร  กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจจาก  นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน   

          งานประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 194 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจำนวน 15 เรื่อง และภาคโปสเตอร์จำนวน 25 เรื่อง นิทรรศการด้านพืชวงศ์ถั่วของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ แปลงสาธิต การจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปพืชวงศ์ถั่วของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในหัวข้อ “ทางรอด/ทางเลือก สู่มิติใหม่พืชวงศ์ถั่ว” โดยคาดหวังว่าผลจากงานประชุมในครั้งนี้จะสามารถผลักดันให้การดาเนินด้านพืชวงศ์ถั่วบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

          งานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี ในปี 2562 เป็นการประชุมครั้งที่ 7 โดยกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ภายใต้หัวข้อ “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤตการเกษตรไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ได้เผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่วชนิดต่างๆ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ต่างๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่เห็นถึงความสาคัญของพืชวงศ์ถั่วซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชวงศ์ถั่วให้มีความก้าวหน้าและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

ภาพ – อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , ศิริลักษณ์ เสน่หา , ปภาดา พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา