โลโก้เว็บไซต์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 916 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19  กรกฎาคม  2562  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  และพนักงาน  เข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติ  การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง  เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34   องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง   กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน  โอกาสนี้  จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราจะทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมออกปฏิบัติทำกิจกรรม ทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณคลองยมราช  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดูแลรักษาลำน้ำ  คูคลองให้ใสสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามภายในชุมชน   

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา