โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นำพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับโรงเรียนท่าทองพิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 823 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารวี เลิกสายเพ็ง หัวหน้าหลักสูตรประมง พร้อมด้วยอาจารย์  และนักศึกษาสาขาวิชาประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นำพันธุ์ปลาน้ำจืด  ได้แก่ ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียน เป็นต้น มอบให้กับ นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ร่วมต้อนรับ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาให้กับนักเรียน  เพื่อสามารถนำไปใช้ในการศึกษาด้านการเกษตร  และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

ภาพ-ดร.รุ่งระวี  ทองดอนเอ 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา